33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN BERCKMOES-DUINDAM

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel ouders met jonge kinderen behoefte hebben aan aangepaste schooltijden en/of een betere aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang, zodat zij arbeid en zorg beter kunnen combineren;

constaterende, dat de regering in 2012 in enkele gemeenten proeven wil faciliteren met sluitende dagarrangementen voor 4–12-jarigen waarbij scholen en buitenschoolse opvang intensiever gaan samenwerken om een sluitend aanbod voor werkende ouders te bieden;

overwegende, dat het Landelijk Steunpunt Brede Scholen waarin ambassadeurs, experts en partners vanuit gemeenten, basisonderwijs en kinderopvang zijn vertegenwoordigd tot doel heeft om de ontwikkeling van brede scholen te stimuleren;

overwegende, dat de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK), waarin zowel ouderorganisaties als werkgevers en werknemers uit onderwijs en kinderopvang vertegenwoordigd zijn, al enkele jaren goede voorbeelden verzamelt van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en voorstellen heeft uitgewerkt tot verbetering van deze samenwerking;

verzoekt de regering om de expertise en kennis van de WOK onderdeel te laten worden van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, binnen de bestaande middelen, zodat er één loket is voor de verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang waarbinnen alle relevante partijen zijn vertegenwoordigd, inclusief ouderorganisaties, en van waaruit de verbetering van de verbinding tussen onderwijs en kinderopvang wordt aangejaagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Berckmoes-Duindam

Naar boven