33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nut en noodzaak van het instrument loondispensatie onvoldoende is bewezen;

overwegende, dat het instrument loondispensatie het wettelijk minimumloon ondermijnt en de bodem onder cao's wegslaat;

verzoekt de regering het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie niet eerder in werking te laten treden totdat nut en noodzaak van het instrument loondispensatie voor het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is bewezen en hierover met de Kamer is gesproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven