33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN SPEKMAN EN ULENBELT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bij inspectie op de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag op dit moment standaard wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur;

overwegende, dat er ook veel cao's zijn die een werkweek van 36 of 38 uur hanteren en dat handhaven op 40 uur in deze gevallen een uitholling van het wettelijk minimumloon inhoudt;

verzoekt de regering de handhavingsinstructie van de Arbeidsinspectie aan te passen en bij handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag standaard uit te gaan van een 36-urige werkweek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Ulenbelt

Naar boven