33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN SPEKMAN EN KARABULUT

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering, in tegenstelling tot voorgaande jaren, zichzelf voor deze kabinetsperiode geen meetbaar doel stelt als het gaat om het vergroten van het aandeel van de beroepsbevolking met een startkwalificatie;

overwegende, dat het hebben van een startkwalificatie van groot belang is bij het vinden van werk;

overwegende, dat een goed opgeleide beroepsbevolking van belang is voor de concurrentiepositie van Nederland;

verzoekt de regering het opleidingsniveau van de beroepsbevolking niet uit het oog te verliezen en de streefwaarde voor het aandeel van de beroepsbevolking dat een startkwalificatie bezit weer op te nemen in de beleidsdoelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Karabulut

Naar boven