33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er bij offshoring vaak werkzaamheden naar het buitenland worden verplaatst, terwijl er voor uitvoering van deze taken over het algemeen voldoende Nederlandse werknemer beschikbaar zijn;

constaterende, dat bedrijven momenteel simpel collectief ontslag kunnen aanvragen voor deze overtollige werknemers in Nederland, omdat offshoring een erkende grond voor ontslag is;

van mening, dat het desbetreffende bedrijf ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, het banenverlies op te vangen door begeleiding naar nieuw werk, omdat de ontslagen werknemers vaak in uitkeringsregelingen terechtkomen en de belastingbetaler zo opdraait voor de meerkosten van het collectief ontslag;

verzoekt de regering offshoring te schrappen als grond voor collectief ontslag, omdat deze gang van zaken in een tijd van stijgende werkloosheid en een groot overheidstekort niet meer aanvaardbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Naar boven