33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SMEETS EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is, het stelsel van product- en bedrijfschappen op de schop te nemen en dat de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) daarvoor gewijzigd moet worden;

overwegende, dat de product- en bedrijfschappen zich moeten richten op taken van publiek belang en dat het thema arbeid daar ook onderdeel van uitmaakt;

verzoekt de regering:

  • expliciet in de Wet op de bedrijfsorganisatie vast te leggen dat arbeid ook tot een onmisbaar takencluster wordt gerekend, waaronder vallen arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandighedenbeleid en kwaliteit van arbeid;

  • en na twee jaar te evalueren of het nieuwe stelsel van schappen voldoet aan de in het kabinetsvoorstel en in deze motie gestelde doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeets

Van Tongeren

Naar boven