33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering een voorstel heeft gedaan om het stelsel van de product- en bedrijfschappen te moderniseren met onder andere een beperking van het takenpakket;

overwegende, dat de discussie over de toekomst van de product- en bedrijfschappen ook het geheel verdwijnen van de product- en bedrijfschappen als mogelijke uitkomst kan hebben;

van mening, dat het los van de uiteindelijke uitkomst van de discussie, in ieder geval belangrijk is om de op zichzelf nuttige activiteiten die nu bij product- en bedrijfschappen liggen,zoals de activiteiten op het gebied van voedsel- en dierveiligheid, duurzaamheid en arbeid, te behouden;

verzoekt de regering te waarborgen dat ongeacht de uiteindelijke vorm van de hervormingen deze taken of (deels) behouden kunnen blijven bij de product- en bedrijfschappen of op een goede manier (deels) overgedragen kunnen worden naar de overheid en vrijwillige brancheorganisaties zodat nuttige activiteiten niet plotseling verdwijnen en het verlies van expertise wordt vermeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Naar boven