33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering een voorstel heeft gedaan om het stelsel van de product- en bedrijfschappen te moderniseren met onder andere een beperking van het takenpakket;

overwegende, dat er ook diverse andere bezwaren aan het huidige PBO-stelsel zitten, zoals hoogte van de heffingen, de trage procedure voor beroep en bezwaar tegen heffingen, het gebrek aan inspraak voor individuele ondernemingen en de trage ingewikkelde procedure voor het vaststellen van het draagvlak en het eventueel beëindigen van product- of bedrijfschappen;

van mening, dat een nieuwe visie voor de product- en bedrijfschappen om op voldoende steun te kunnen rekenen en toekomstvast te zijn ook tegemoet moet komen aan deze bezwaren;

verzoekt de regering in aanvulling op het gepresenteerde voorstel voor de modernisering van het stelsel van de product- en bedrijfschappen ook met concrete voorstellen te komen om de genoemde bezwaren weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Naar boven