33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SMEETS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is de bedrijf- en productschappen op de schop te nemen en dat de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO) daarvoor gewijzigd moet worden;

overwegende, dat het verduurzamen van de landbouwsector en andere economische sectoren een belangrijke taak van de bedrijf- en productschappen zou moeten zijn;

overwegende, dat de bedrijf- en productschappen zich moeten richten op taken van publiek belang en dat reclame- en promotieactiviteiten, zoals de promotie van vleesconsumptie, daar niet in passen;

verzoekt de regering om:

  • expliciet in de Wet op de bedrijfsorganisatie vast te leggen dat de schappen zich in de toekomst alleen nog maar op taken van publiek belang richten;

  • expliciet in de Wet op de bedrijfsorganisatie vast te leggen dat minimaal een derde van het totale budget van de bedrijf- en productschappen bestemd wordt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;

  • en na twee jaar te evalueren of de nieuwe opzet van de bedrijf- en productschappen voldoet aan de in het kabinetsvoorstel en in deze motie gestelde doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Smeets

Naar boven