33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's) publieke en private taken uitvoeren, hoofdzakelijk gefinancierd uit een heffing voor verplicht aangesloten ondernemers uit de betreffende bedrijfstak, aangevuld met een overheidsfinanciering voor medebewindstaken;

overwegende, dat elke individuele ondernemer zelf moet kunnen bepalen of hij zich al dan niet aansluit bij een PBO;

overwegende, dat een dergelijke vrijwilligheid automatisch een einde maakt aan lang spelende knelpunten, zoals onvoldoende inspraak en transparantie of het uitvoeren van overbodige taken door de schappen;

verzoekt de regering te zorgen dat elke ondernemer zo spoedig mogelijk zelf kan bepalen of hij zich wel of niet aansluit bij een PBO;

verzoekt de regering tevens daartoe binnen zes maanden een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen, inclusief een voorstel dat zorgt voor de borging van de medebewindstaken en de overige publieke kerntaken op het vlak van plant- en dierziekten en voedselveiligheid door deze onder te brengen bij het Rijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Van Veldhoven

Naar boven