33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verplichte aansluiting het kenmerk is van de productschappen en bedrijfschappen;

overwegende, dat de in medebewind uitgevoerde wettelijke taken al door een ministerie gefinancierd worden;

overwegende, dat ondernemers de vrijheid moeten krijgen, zelf te bepalen of zij samen met collega ondernemers andere taken willen (laten) uitvoeren en belangen willen (laten) behartigen;

spreekt als haar mening uit dat de product- en bedrijfschappen moeten worden opgeheven;

verzoekt de regering om daartoe binnen zes maanden de Kamer een wetsvoorstel inhoudende aanpassing van de Wet op de bedrijfsorganisatie voor te leggen alsmede een voorstel voor de afbouw van de schappen en het onderbrengen van de wettelijke taken;

verzoekt de regering voorts in overleg te treden met werkgevers- en werknemersorganisaties of en waar zij niet-wettelijke taken in het private domein willen onderbrengen en daarover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Van den Besselaar

Ulenbelt

Naar boven