Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 83

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de green deals een belangrijke pijler zijn onder de kabinetsinzet inzake verduurzaming van energievoorziening en energiegebruik;

constaterende, dat bij de gesloten green deals weinig meetbare en afdwingbare afspraken en doelen opgenomen zijn;

overwegende, dat onderzoek uitwijst dat convenanten vaak niet effectief zijn, omdat afspraken en doelen onvoldoende concreet en afdwingbaar zijn;

overwegende, dat de Kamer via de motie Dijkgraaf c.s. (32 500 XII, nr. 48) heeft uitgesproken dat de effectiviteit van convenanten stelselmatig geëvalueerd moet worden;

verzoekt de regering bij het sluiten van met name nieuwe green deals in te zetten op het opnemen van meetbare en afdwingbare afspraken en doelen;

verzoekt de regering tevens de effectiviteit van de green deals stelselmatig te monitoren en te evalueren, waarbij de autonome ontwikkeling als uitgangspunt genomen wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf