Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 82

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor een groot deel van de mestvergisters de MEP-subsidie afloopt en dat deze installaties nog niet rendabel kunnen draaien;

overwegende, dat het maximale SDE-plusbasisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande projecten wel toereikend is voor AVI's, maar voor de genoemde installaties minimaal een verdubbeling nodig is;

overwegende, dat een verdubbeling van het maximale basisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande projecten onder het maximale basisbedrag voor warmtebenutting in fase 1 blijft;

verzoekt de regering het maximale SDE-plusbasisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande installaties voor mestvergisting, in overleg met de betrokken partijen, minimaal te verdubbelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf