Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 81

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zelflevering aan het elektriciteitsnet nog te veel belemmeringen kent, zoals grote verschillen in aansluiteisen tussen netbeheerders en onduidelijkheid over wet- en regelgeving bij particulieren;

van mening, dat particulieren behoefte hebben aan eenduidige informatie en snelle procedures, zodat zij een betere inschatting kunnen maken over het maken van een keuze voor zelflevering en het te behalen rendement;

verzoekt de regering om steun te verlenen aan netbeheerders om te komen tot een uniforme aanpak en informatie over netaansluiting en bovendien de eigen communicatie over procedures en wetgeving te verbeteren voor burgers en bedrijven,

verzoekt de regering voorts om bij vergunningaanvragen de doorlooptijden en administratieve lastendruk terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Veldhoven

Van Tongeren