Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 76

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bij- en meestookverplichting voor biomassa een sterke toename van biomassastromen betekent;

overwegende, dat voor vloeibare biomassa duurzaamheidcriteria binnen de EU zijn afgesproken, maar voor vaste biomassa nog aan afspraken wordt gewerkt;

van mening, dat bij- en meestook alleen met duurzaam verantwoorde biomassa mag plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld voedsel en brandstof niet concurreren en er daadwerkelijke klimaatwinst plaatsvindt;

verzoekt de regering verdere stimulering van biomassa afhankelijk te maken van duurzaamheidcriteria en zich in te zetten voor afspraken over certificering van duurzame vaste biomassa binnen de EU, rekening houdend met de broeikasgasbalans over de gehele keten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink