Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 70

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering een green deal heeft gesloten met diverse partijen;

overwegende, dat een dergelijk initiatief ook betrokkenheid van de overheid vergt;

overwegende, dat een aanzienlijk deel van de kosten van een huishouden bestaat uit de energierekening;

constaterende, dat Nederlandse huishoudens te maken hebben met nadelige financiële gevolgen van de huidige economische situatie en het daarom ongewenst is dat de kosten van de energierekening almaar verder stijgen;

verzoekt de regering er maximaal naar te streven dat uitvoering van de green deal niet leidt tot verdere prijsstijgingen van energie voor huishoudens en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet