Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 65

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat biomassa een steeds belangrijker rol zal gaan spelen op tal van terreinen ter vervanging van niet hernieuwbare grondstoffen en energie;

overwegende, dat dit niet alleen in Nederland het geval is, maar dat de vraag naar biomassa naar verwachting wereldwijd sterk zal toenemen;

overwegende, dat al het gebruik van biomassa in Nederland aan gelijkwaardige duurzaamheidscriteria dient te worden gebonden;

overwegende, dat de cascadering van het gebruik van biomassa nog weinig handen en voeten heeft;

verzoekt de regering om een integrale biomassastrategie voor de lange termijn op te stellen, aansluitend bij de kansen die de overgang naar een biobased economy Nederland biedt, de intentie tot grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (zowel brandstof als elektriciteit) en het nog altijd grote belang van de import van biomassa voor de veehouderij, vanuit de uitgangspunten duurzaamheid en voorrang aan hoogwaardig gebruik van biomassa (cascadering);

verzoekt de regering in die strategie eveneens in te gaan op de internationale context waarin de Nederlandse vraag naar biomassa moet worden geplaatst, en de consequenties die daaruit getrokken moeten worden om aan bovenstaande uitgangspunten te voldoen, en op de mogelijkheden om cascadering van gebruik van biomassa te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven