Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 61

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de wisselwerking tussen de energiemarkten van Nederland en Duitsland toeneemt;

  • Duitsland een voortrekkersrol heeft op het gebied van technologiebeleid en de uitrol van duurzame energieproductie;

  • de Duitse Atomausstieg ook effecten zal hebben aan de Nederlandse zijde van de grens;

van mening, dat samenwerking op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening en het daaraan gerelateerd technologiebeleid in beider belang is;

verzoekt de regering om in overleg te treden met de Duitse regering over een intensivering van de bilaterale samenwerking op deze terreinen, in de vorm van afstemming van wetgeving, financiële regelingen, onderzoeksprogramma's, netbeheer en dergelijke;

verzoekt de regering om bij de Miljoenennota 2013 te rapporteren over de stand van zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Wiegman-van Meppelen Scheppink