33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2011

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2010 van Staatstoezicht op de Mijnen aan1.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de inspectiedienst die onder mijn verantwoordelijkheid toezicht houdt op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen en transporteren van delfstoffen, het opslaan van stoffen en het winnen van aardwarmte.

Het jaarverslag geeft een beeld van het uitgevoerde toezicht door SodM, de samenwerking van SodM met andere toezichthouders nationaal en internationaal en het presteren van SodM.

Graag verwijs ik u voor meer informatie ook naar de website van SodM, www.sodm.nl.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven