33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN DIJKSMA

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dit kabinet, net als zijn voorgangers, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wil stimuleren en belonen;

constaterende, dat de wereldwijde richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ISO 26 000, opgesteld via een multistakeholderproces, een breed gedeelde interpretatie geeft van wat onder MVO-beleid verstaan dient te worden;

van mening, dat van de topsectoren verwacht mag worden dat zij in hun plannen en activiteiten aangeven wat de ambities zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;

verzoekt de regering te bevorderen dat bedrijven zo veel mogelijk verantwoording afleggen over hun maatschappelijke handelen door middel van jaarverslagen;

verzoekt de regering tevens bij de toebedeling van middelen rekening te houden met mvo-aspecten;

verzoekt de regering voorts in de af te sluiten innovatiecontracten expliciet te vermelden hoe de sectoren bijdragen aan duurzaamheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Dijksma

Naar boven