33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VERHOEVEN

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een goed functionerende kredietverlening aan het mkb van groot belang is voor het investeringsvermogen van deze bedrijven;

constaterende, dat MKB Nederland en de Nederlandse banken tegenstrijdige informatie geven over de mate van kredietverlening aan het mkb;

constaterende, dat de taskforce kredietverlening de aanbeveling heeft gedaan dat MKB Nederland, DNB, het ministerie van EL&I en de Nederlandse Banken afspraken maken over meer gedetailleerde informatie over kredietverlening aan het mkb;

constaterende dat deze aanbeveling door alle betrokken partijen wordt onderschreven;

constaterende, dat de betrokken partijen hierover nog steeds geen afspraken hebben gemaakt;

verzoekt de regering om voor eind 2011 met de betrokken partijen om tafel te gaan zitten en de Kamer voor eind februari te informeren over de gemaakte afspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Verhoeven

Naar boven