33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2012

Bij de begrotingsbehandeling voor 2012 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, onderdeel landbouw en natuur, van afgelopen december heeft de Tweede Kamer het amendement «Groen en Doen» (kamerstuk 33 000 XIII, nr. 91) aangenomen om in zowel 2012 als 2013 twee miljoen euro te investeren in vrijwilligers die werken aan natuur- en landschapsbeheer. Met deze brief informeer ik u over de concrete aanpak van dit amendement, conform mijn toezegging bij het Algemeen Overleg over Moties en Toezeggingen op van 14 maart jl. (kamerstuk 33 000 XIII, nr. 176)

Verdeling in twee delen

Het amendement «Groen en Doen» beoogt investeringen mogelijk te maken voor vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer in Nederland, waarvoor in principe elke vrijwilliger in aanmerking kan komen. Het grootste deel van de vrijwilligers wordt ingezet door de grote natuur- en landschapsorganisaties. Al decennia lang zijn deze organisaties ingericht op het begeleiden van vrijwilligers bij hun actieve bijdrage aan de kwaliteit van landschap en natuur. Het ligt voor de hand om een belangrijk deel van de investeringen via deze organisaties te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn er ook veel andere, vaak kleinere, organisaties en initiatieven die belangrijk werk doen in het groene domein en zij vallen ook onder de reikwijdte van het amendement.

De 2 miljoen euro in 2012 en 2013 van het amendement is daarom verdeeld in twee delen: een bedrag van 1,2 miljoen euro per jaar, te investeren via de zes grootste groene organisaties die vrijwilligers inzetten bij het landschaps- en natuurbeheer1 en een bedrag van 0,8 miljoen euro per jaar voor kleinere organisaties en initiatieven.

Uitgangspunten daarbij zijn dat het budget in het betreffende jaar wordt besteed, dat er voor de vrijwilligers en de uitvoerende overheid zo min mogelijk administratieve kosten en uitvoeringslasten zijn, dat er zo min mogelijk controle- en verantwoordingsverplichtingen gelden en dat de toegang tot de financiering zo laagdrempelig mogelijk is. Inhoudelijke uitgangspunten zijn onder meer dat er zowel op het platteland als in de stad initiatieven worden gestimuleerd en dat er duidelijk oog is voor de continuïteit van projecten op langere termijn. Daarnaast is het belangrijk dat de uitvoering bijdraagt aan sociale cohesie, door verbinding te maken met andere groepen in de streek en samenleving, en dat er zichtbare erkenning en waardering uit spreekt voor het goede werk van de vrijwilligers.

Grote groene organisaties

Landschapsbeheer Nederland betrekt de grootste groep vrijwilligers bij het beheer van landschap en natuur in Nederland en wordt ook als enige expliciet genoemd in het amendement. Deze organisatie heeft in overleg met mijn ministerie het voortouw genomen om met de overige vijf grote groene organisaties tot een gezamenlijke subsidieaanvraag te komen om in 2012 en 2013 een totaalpakket aan projecten met de inzet van vrijwilligers uit te voeren. In deze aanvraag wordt onder meer het interne proces beschreven met duidelijke beoordelingscriteria waarop de organisaties hun projecten baseren en de instelling van een onafhankelijke beoordelingscommissie om de keuze daarvan te bepalen. De beschreven aanpak sluit prima aan bij het amendement en ik ben voornemens om de onlangs ontvangen subsidieaanvraag te honoreren.

Kleine organisaties en initiatieven

Om ook de individuele vrijwilligers (en hun organisaties) in staat te stellen verschillende ideeën voor natuur- en landschapsbeheer uit te voeren, wordt er voor hen een toegankelijke manier gecreëerd om subsidie te ontvangen. Naar verwachting start in juli een subsidieprogramma om het budget dit jaar en volgend jaar in de vrijwilligers te investeren. Door middel van bijvoorbeeld vouchers en prijsvragen worden op een laagdrempelige wijze kleinere en grotere bedragen aan individuen en kleine organisaties verstrekt, na beoordeling door een onafhankelijke commissie.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Landschapsbeheer Nederland, Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), IVN, De12Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zetten samen ongeveer 70 000 vrijwilligers in. Er zijn naar schatting 100 000 vrijwilligers actief in natuur- en landschapsbeheer.

Naar boven