Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XIII nr. 164

33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2012

Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een motie van het lid Dijksma c.s. (Kamerstuk 33 000 XIII, nr. 14) ingediend. Deze motie, aangenomen op 8 november 2011, verzoekt de regering om de Kamer voor 1 februari 2012 een brief te sturen met daarin een stappenplan om te komen tot de toekenning van het recht voor representatieve belangenorganisaties om schade collectief te verhalen, door de Wcam (Wet collectieve afwikkeling massaschade) en het Burgerlijk Wetboek op dit punt per 1 januari 2013 aan te passen.

Zoals aangegeven in mijn brief aan uw Kamer van 14 december 2011 (Kamerstukken, 33 000 XIII, nr. 144) heeft over deze motie overleg plaatsgevonden tussen het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aangezien de minister van Veiligheid en Justitie eerstverantwoordelijk is voor het Burgerlijk Wetboek en de Wcam, is besloten dat de behandeling van de motie wordt overgenomen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mede gelet op de complexiteit van de materie kan uw Kamer op dit moment nog niet inhoudelijk worden geïnformeerd over de wijze waarop met de motie zal worden omgegaan. De minister van Veiligheid en Justitie zal zich inspannen uw Kamer hierover spoedig nader te informeren.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen