33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN KOOPMANS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nitraatrichtlijn een verouderde en overbodige richtlijn is, die dezelfde doelen nastreeft als de reeds aanwezige en meer moderne en doelgerichte Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn;

constaterende, dat de Nitraatrichtlijn geen rekening houdt met de volgende aspecten:

  • het hergebruik van mineralen uit dierlijke mest;

  • negatieve milieueffecten van traditionele kunstmestproductie;

  • behoud van bodemvruchtbaarheid;

  • regionale verschillen in bijvoorbeeld weer, grondsoort en productieniveau;

overwegende, dat regelgeving zo eenvoudig mogelijk en beperkt moet zijn;

van mening, dat het doel, schoon oppervlakte- en grondwater, centraal moet staan en niet het middel;

verzoekt de regering zich in Europees verband ervoor hard te maken dat de Nitraatrichtlijn rekening houdt met genoemde aspecten, in de periode heden tot 2017 en het eerstvolgende actieprogramma;

verzoekt de regering tevens bij de Europese Commissie aan te dringen op integratie van richtlijnen welke hetzelfde doel beogen, zoals de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, tot één doelrichtlijn waarbij de genoemde aspecten centraal staan en die qua normstelling een versoepeling ten opzichte van de oude Nitraatrichtlijn moet inhouden;

verzoekt de regering voorts middels een jaarlijkse voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de stappen die zij zet in Europa ter uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Koopmans

Naar boven