33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de grote drie terreinbeherende organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen, dezelfde doelen nastreven;

overwegende, dat als gevolg van de financiële crisis, keuzes zijn gemaakt ter versobering van het natuurbeleid;

van mening, dat het beheer van bestaande natuurgebieden zo veel mogelijk van goede kwaliteit moet blijven;

overwegende, dat een fusie tussen de drie terreinbeherende organisaties wellicht winsten kunnen opleveren, die kunnen terugvloeien naar het beheer van bestaande natuurgebieden;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de drie terreinbeherende organisaties om een fusie, met winst voor natuurbeheer als doel, te bespreken en te kijken of er gezamenlijk andere initiatieven ontplooid kunnen worden die het beheer van bestaande natuurgebieden ten goede komen, en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven