33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 118 MOTIE VAN HET LID VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in verschillende provincies en in de Kamer nog altijd vragen leven bij zowel de invulling als de financiële onderbouwing van het natuurakkoord als bij de mate waarin dit akkoord een verdere achteruitgang van de biodiversiteit kan voorkomen;

verzoekt de regering in overleg met de provincies en indachtig de unaniem gesteunde motie-Pechtold c.s. (32 417, nr. 31), te zorgen voor een aanvulling op het akkoord, waarmee de achteruitgang in biodiversiteit in Nederland gestopt wordt en gewerkt wordt aan herstel (in lijn met de ambitie die het kabinet onderschrijft in zijn Green Deal met IUCN van 13 december jl.), en hierover de Kamer, onderbouwd, te berichten voor de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Naar boven