33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOPPEJAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 3 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met  € 25 000 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met  € 25 000 (x € 1 000).

Toelichting

Op de markt voor middelgrote kredieten (€ 50 000 –  € 250 000) is momenteel sprake van een continuerend marktfalen dat door de huidige partijen, en met de huidige overheidsinstrumenten, onvoldoende wordt opgelost. Met name het MKB wordt hiervan de dupe en heeft moeite om bedrijfsfinanciering te vinden. Er is behoefte aan nieuwe private vormen van financiering voor het MKB Kredietunies, factoring of crowd-funding initiatieven zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Naast een onderzoek dat inzicht moet geven of, en onder welke voorwaarden, nieuwe aanbieders van financiering voor het MKB een rol kunnen spelen in kredietverlening aan het MKB in Nederland, wordt hier gevraagd om één of meerdere pilots op te starten waarbij marktpartijen en private initiatieven gebruik kunnen maken van een garantie van 25 miljoen, gereserveerd vanuit het BMKB fonds, ten behoeve van deze pilots. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de reeds bestaande infrastructuur van Qredits. Het gaat hierbij om een garantstelling die wordt gereserveerd uit een bestaande garantstelling (het BMKB), dit zal dus niet leiden tot extra budgettair beslag. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat deze garantstelling in principe niet zal leiden tot daadwerkelijke kasuitgaven. Uiteraard blijft er bij iedere garantstelling een risico bestaan dat een (deel) van de garantstelling dient te worden uitbetaald.

Koppejan

Ziengs

Van Bemmel


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijziging van de ondertekening.

Naar boven