Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XII nr. 74

33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN HOLTACKERS EN DE MOS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat waterveiligheid en daarmee goede toetsing van waterkeringen van groot belang is in het waterbeleid;

overwegende, dat op basis van het eindrapport evaluatie derde toetsing primaire waterkeringen het noodzakelijk is, expertise bij de betrokken overheden te versterken;

constaterende, dat daarmee de onafhankelijkheid en kwaliteit van de toetsing vergroot worden;

verzoekt de regering de mogelijkheden tot het vergroten van de kennis over toetsing van waterkeringen bij de betrokken overheden te onderzoeken en de Kamer hierover in de eerste helft van 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Holtackers

De Mos