33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 december 2011

Hierbij bied ik u aan, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Jaarplan 2012 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied1. Het Jaarplan omvat de uitwerking van de beleidsvoornemens die conform de Rijkswet voor de Kustwacht door de Rijksministerraad zijn vastgesteld. Het Jaarplan is opgesteld op grond van de taken van de Kustwacht, de algemene beleidskaders, de prioriteiten uit het Justitieel beleidsplan 2010–2013 en het beleid van de bij de Kustwacht betrokken landen en ministeries.

Op basis hiervan zijn in het Jaarplan de volgende prioriteiten en aandachtspunten geformuleerd:

  • De bestrijding van drugssmokkel, vuurwapensmokkel, mensensmokkel, mensenhandel en andere vormen van illegale immigratie, blijven de operationele speerpunten van de inzet voor de opsporingstaken;

  • Hulpverlening (Search and Rescue) heeft prioriteit waar het de dienstverlenende taken betreft;

  • De bestrijding van (bedrijfsmatige vormen) van illegale visserij in de Exclusieve Visserijzones (EVZ) en het toezicht op de Sababank zijn speerpunten voor de handhavingstaken;

  • De verdere versterking van samenwerking met nationale en internationale ketenpartners blijft belangrijk. Het Jaarplan gaat daarom uitgebreider in op internationale samenwerking, zowel bilateraal als regionaal;

  • De uitvoering van de initiatieven in het Lange Termijn Plan 2009–2018, waaronder de uitbreiding van de Kustwachtcapaciteiten met een aantal kleine vaartuigen, de verwerving van specifieke communicatieapparatuur voor de vliegtuigen en de Cutters van de Kustwacht en de opening van de Kustwachtdependance op Bonaire;

  • De voltooiing van het aanbestedingstraject van het project helikopter luchtverkenningcapaciteit, het werven en opleiden van de helikopterbemanningen en het treffen van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen voor operationele inzet in de tweede helft van 2012;

  • De voltooiing van de behandeling van en besluitvorming over de concept Formatiebrief 2012;

  • De ontwikkeling van een stappenplan voor reguliere vervangingsinvesteringen voor vaartuigen van de Kustwacht op de middellange termijn.

Met deze beleidsvoornemens vertrouw ik erop dat ook in 2012 de Kustwacht haar taken als onderdeel van de rechtshandhavingketen en als maritieme hulpverleningsorganisatie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland, succesvol kan blijven uitvoeren.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven