Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 4

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2011

Op 27 mei jl. heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mij uw verzoek doorgeleid een overzicht te mogen ontvangen van de onder mijn departement ressorterende adviescolleges en -commissies. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.

Het overzicht bevat de onder Defensie ressorterende commissies waarvan de voorzitter of de leden een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden. Defensie streeft ernaar gaande weg meer eenduidigheid te bereiken in de vergoedingen die commissies ontvangen. Het overzicht geeft de stand van zaken weer van augustus jl.1. Het overzicht is ook te vinden op de website van de rijksoverheid.

U vroeg tevens informatie over de cumulatie van vergoedingen. Bij mij zijn op grond van artikel 6, 2e lid van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies geen mededelingen gedaan.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.