33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2012

In het algemeen overleg over de kustwacht voor het Koninkrijk in het Caribische gebied op 13 juni jl. (Kamerstuk 33 000 X, nr. 100) heb ik aangekondigd permanent militairen te willen plaatsen op Sint Maarten. Met deze brief geef ik conform mijn toezegging meer bijzonderheden over de reden van de permanente plaatsing, over het tijdschema en over de uitvoering.

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden gaat uit van de gelijkwaardigheid van de tot het Koninkrijk behorende landen. Dit heeft ook betrekking op de mogelijkheid om een rechtstreeks beroep te doen op de krijgsmacht. Dit vraagt om een permanente presentie van militairen in de landen van het Koninkrijk. Nederland, Curaçao en Aruba kennen reeds een permanente militaire presentie en nu wordt dit ook voor Sint Maarten geregeld. Hiermee wordt tevens de reactietermijn voor steunverlening aan de nabijgelegen Nederlandse openbare lichamen Sint Eustatius en Saba verkort.

Komend jaar wordt een vaste staf van zes mariniers geplaatst op Sint Maarten om de praktische voorbereiding te beginnen. In de loop van 2014 moet de gehele eenheid van 26 mariniers volledig operationeel inzetbaar zijn. Als de infrastructuur dan nog niet volledig gereed is, zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.

De benodigde functies zijn onderdeel van het bestaande functiebestand van Nederland. De materiële uitrusting wordt zoveel mogelijk onttrokken aan de bestaande voorraden. De structurele personele en materiële exploitatie wordt geaccommodeerd binnen de bestaande begroting. De eenmalige investering voor de infrastructuur komt ten laste van het investeringsbudget.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

Naar boven