33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

20 september 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Defensie Telematica Organisatie (DTO)

  • Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

  • Paresto

van het ministerie van Defensie voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012
Departementale begrotingsstaat (X) behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Defensie
Bedragen in € 1 000
 

(1)

Art. Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7 644 711

7 866 348

341 121

       

Beleidsartikelen

5 813 920

6 035 557

334 221

       

20 Inzet

197 750

197 750

5 907

21 Commando zeestrijdkrachten

567 232

567 232

13 564

22 Commando landstrijdkrachten

1 218 614

1 218 614

15 823

23 Commando luchtstrijdkrachten

654 176

654 176

9 181

24 Commando Koninklijke marechaussee

372 144

372 144

4 652

25 Defensie Materieel Organisatie

1 815 726

1 966 463

231 325

26 Commando DienstenCentra

988 278

1 059 178

53 769

       

Niet-beleidsartikelen

1 830 791

1 830 791

6 900

       

70 Geheime uitgaven

5 251

5 251

 

80 Nominaal en onvoorzien

146 908

146 908

 

90 Algemeen

202 650

202 650

318

91 Centraal apparaat

1 475 982

1 475 982

6 582

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Defensie
Bedragen in € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Defensie Telematica Organisatie

341 200

341 200

0

Dienst Vastgoed Defensie

223 880

223 880

0

Paresto

91 535

91 535

0

Totaal

656 615

656 615

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Defensie Telematica Organisatie

105 000

60 000

Dienst Vastgoed Defensie

62 034

60 841

Paresto

200

 

Totaal

167 234

120 841

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangstenverdeling Defensie (bedragen x € 1 				  miljoen)

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgavenverdeling Defensie (bedragen 				  x € 1 miljoen)
Naar boven