Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 95

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN FERRIER EN VAN DER HAM

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat leerkrachten nu veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren voor zorgleerlingen;

overwegende, dat de invoering van passend onderwijs mede als doel heeft een vermindering van de regeldruk en bureaucratie te bewerkstelligen door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het samenwerkingsverband;

verzoekt de regering een nulmeting uit te voeren over de tijdsbesteding ten aanzien van zorgformulieren voor inwerkingtreding van de samenwerkingsverbanden en met de scholen afspraken te maken over het zoveel mogelijk beperken van de regeldruk en bureaucratie zodat het beheersbaar blijft voor docenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier

Van der Ham