Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 200

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 200 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin scholen erin slagen om ouders te betrekken bij hun onderwijs;

overwegende dat de raden van toezicht hun toezicht niet dienen te beperken tot de financiële huishouding en bedrijfsvoering alleen, maar ook specifiek aandacht dienen te besteden aan de wijze waarop scholen inspanningen leveren voor en gestalte weten te geven aan ouderbetrokkenheid;

verzoekt de regering, om de raden van toezicht te wijzen op hun toezichthoudende taak bij de wijze waarop het bestuur en de school gestalte geven aan ouderbetrokkenheid op alle niveaus van de onderwijsorganisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik