33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kleine commerciële zenders evenveel toezichtkosten betalen aan het Commissariaat voor de Media als grote commerciële zenders;

van mening, dat de toezichtskosten voor kleine zenders onevenredig zwaar drukken op de begroting;

verzoekt de regering differentiatie aan te brengen in toezichtskosten van het Commissariaat voor de Media voor commerciële zenders, bijvoorbeeld afhankelijk van de omzet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Naar boven