33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onwenselijk is dat de politieke bemoeienis met inhoudelijke programmering toeneemt;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep beter geborgd kan worden, onder andere door te kijken hoe dat in andere landen is geregeld, en de Kamer daarover te informeren voor 1 juni 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van Dam

Van der Ham

Naar boven