33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN PETERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het publiekeomroepbestel vrij toegankelijk moet zijn voor nieuwe toetreders;

overwegende, dat aspirant-omroepen, wanneer zij toetreden tot het bestel, in het voorgestelde model dienen te fuseren met een omroep met een verwante missie, maar dat sommige omroepen hierin mogelijk niet kunnen slagen;

overwegende, dat de twee taakomroepen al als neutraal platform dienen binnen de publieke omroep;

verzoekt de regering voor de concessieperiode 2016–2021 een model te onderzoeken dat nieuwe toetreders de mogelijkheid geeft om te ressorteren onder een van de taakomroepen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Peters

Naar boven