Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 113

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat traditioneel en digitaal pestgedrag negatieve gevolgen kan hebben voor slachtoffers van pesten, zoals faalangst, diep wantrouwen en depressieve gevoelens;

overwegende, dat het omgaan met pesten een zaak is van scholen, leraren en ouders;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met het onderwijsveld in het primair en voortgezet onderwijs over aanpak van en expertise over pestbeleid en om de omvang van het probleem in kaart te brengen;

verzoekt de regering voorts om het omgaan met pestgedrag expliciet op te nemen in de bekwaamheidseisen van lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Dijkgraaf