Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 127

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2012

Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over het feit dat er afwijkingen zijn geconstateerd in de uiterlijke kenmerken die een rol spelen bij het vaststellen van de echtheid van de stempas. Voor zover het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu kan nagaan is bij de productie van de stempassen in meerdere gemeenten niet het model gevolgd dat door het ministerie van BZK voor de komende Tweede Kamerverkiezing is vastgesteld en aan de gemeenten voor productie ter beschikking is gesteld.

Hoe precies de afwijking van het voorgeschreven model is ontstaan, wordt momenteel nog onderzocht. Er lijkt abusievelijk gebruik te zijn gemaakt van het model voor de Provinciale Statenverkiezingen 2011. Een en ander is aan het licht komen door de melding van een gemeente die een kwaliteitscontrole uitvoerde voor verzending, maar nadat de stempassen al waren geproduceerd. Zeker is dat het ministerie van BZK de gemeenten het juiste model stempas aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld.

Alle gemeenten (ook de gemeenten die het correct model hebben gebruikt) zijn inmiddels geïnformeerd over beide variaties en kunnen een effectieve controle op de echtheid uitvoeren. Het informeren van alle gemeenten is noodzakelijk omdat bij Tweede Kamerverkiezingen kiezers in het hele land met een kiezerspas kunnen stemmen. De desbetreffende stempassen (in casu de in een kiezerspas omgezette stempas) kunnen dus in alle stemlokalen in het hele land voorkomen. Omdat de gemeenten in staat zijn de noodzakelijke controles uit te voeren en de afwijking ook voor de kiezer geen effect heeft, is het niet nodig de reeds naar de kiezers verzonden stempassen te vervangen.

Ook bij deze verkiezing constateer ik dat zich bij meerdere gemeenten incidenten voordoen rondom de productie en verzending van stempassen (verkeerde adresseringen, dubbele of geen bezorging). Soms betreft dit individuele gevallen, in andere gevallen lijkt sprake van een meer structureel probleem. In de circulaire die ik ter voorbereiding van de verkiezingen aan de gemeenten heb verzonden, heb ik de gemeenten indringend verzocht om aan zowel het productieproces als de bezorging de nodige aandacht te besteden ten einde fouten tot het minimum te beperken. Ook nu zal ik de betreffende gemeenten via ambtsberichten bevragen naar de achtergronden en u daarover in het kader van de evaluatie informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies