33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID ELISSEN C.S.

Voorgesteld 2 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wegbeheerders op decentraal niveau besluiten of een ambulance op een busbaan mag rijden voor andere typen vervoer dan de typen A1 en A2 (spoed);

overwegende, dat ambulancebestuurders er belang bij hebben om ook buiten het A-vervoer gebruik te kunnen maken van busbanen, bijvoorbeeld om de meest optimale spreiding te kunnen blijven garanderen of om patiënten zo comfortabel mogelijk te vervoeren;

overwegende, dat er wettelijke aanrijdtijden zijn (95% binnen vijftien minuten bij A1) en dat hiervoor een goede spreiding essentieel is;

overwegende, dat ambulancebestuurders verantwoorde en goed getrainde bestuurders zijn;

overwegende, dat het voorkomt dat taxichauffeurs en andere vervoerders ontheffingen krijgen om busbanen te gebruiken op plaatsen waar de ambulance deze ontheffing niet krijgt;

overwegende, dat de Nederlandse overheid bestuurders van ambulances niet moet hinderen bij de uitvoering van hun werk en dit ook duidelijk en ondubbelzinnig moet uitdragen;

verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat ambulances in Nederland kunnen rijden en stilstaan waar de bestuurder dit noodzakelijk acht (dus ook op een busbaan) indien dit bevorderlijk is voor bijvoorbeeld betere ambulancespreiding of comfortabeler vervoer van patiënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Çörüz

Berndsen

Marcouch

Van Raak

Naar boven