33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID ÇORUZ C.S.

Voorgesteld 2 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Openbaar Ministerie gebruikmaakt van aanwijzingen voor het stellen van beleidsregels betreffende de uitoefening van taken en bevoegdheden door de politie;

constaterende, dat er op dit moment ruim 100 van dergelijke aanwijzingen zijn;

overwegende, dat deze aanwijzingen voor veel administratieve lasten zorgen bij de politie;

overwegende, dat een vermindering van de administratieve lastendruk betekent dat er meer ruimte ontstaat voor blauw op straat;

verzoekt de regering alle huidige aanwijzingen kritisch tegen het licht te houden en ervoor te zorgen dat bij voornemens tot een nieuwe aanwijzing een zorgvuldige toets plaatsvindt met betrekking tot nut en noodzaak, waarbij in ieder geval betrokken wordt de vraag of de met de voorgenomen aanwijzing beoogde waarborgen ook op een andere manier kunnen worden gerealiseerd (subsidiariteitstoets),

en gaat over tot de orde van de dag.

Çörüz

Hennis-Plasschaert

Berndsen

Van der Staaij

Schouten

Recourt

Van Raak

Dibi

Helder

Naar boven