33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN TOORENBURG

Ontvangen 2 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 400 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 400 (x € 1 000).

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement extra budget vrij te maken ten behoeve van vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing, waaronder het begeleiden en ondersteunen van justitieel ingeslotenen bij en na hun terugkeer in de samenleving en het ondersteunen van familieleden van ingeslotenen. Dit vrijwilligerswerk is van groot belang bij het terugdringen van de recidive. In 2010 is er een beleidsvisie tot stand gekomen die veel verantwoordelijkheid legt bij vrijwilligersorganisaties. Extra budget vergroot de mogelijkheid voor actieve betrokkenheid van de samenleving bij gedetineerden, en kan gericht worden ingezet als prikkel bij eigen fondswerving.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in artikel 13, de niet juridisch verplichte uitgaven.

Van der Staaij

Van Toorenburg

Naar boven