Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33000-VI nr. 114

Gepubliceerd op 11 september 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2012

Op 6 juni heb ik de medische paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van De Letselschade Raad in ontvangst genomen. Bij brief van 7 juni 2012 heeft u mij verzocht te reageren op de introductie van de medische paragraaf. In reactie op uw verzoek bericht ik u als volgt.

In 2006 is de GBL vastgesteld door de branchepartijen in de letselschadepraktijk. De GBL is tot stand gekomen in opdracht van De Letselschade Raad. Doel van de GBL is het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken, waarbij het slachtoffer centraal staat. Tijdens het ontwikkelingstraject van de oorspronkelijke versie van de GBL is het niet gelukt om concrete oplossingen voor het medisch beoordelingstraject te formuleren waar alle betrokken partijen zich in konden vinden. Onder het medisch beoordelingstraject wordt verstaan de beoordeling van de omvang van de letselschade als gevolg van een ongeval. De Letselschade Raad is vervolgens in 2008 met een werkgroep gestart om te komen tot een medische paragraaf bij de GBL. Deze is in juni 2012 aan mij aangeboden.

De medische paragraaf vervangt twee beginselen in de GBL1 en bestaat uit vijf onderdelen. In deze onderdelen worden op gedetailleerde wijze goede praktijken beschreven voor het medisch beoordelingstraject die aansluiten bij de globale chronologische gang van zaken in het medisch beoordelingsproces bij letselschadezaken. Kernbeginselen in de medische paragraaf zijn:

  • proportionaliteit: er wordt niet méér onderzoek gedaan en discussie gevoerd dan strikt noodzakelijk is en informatie wordt alleen verstrekt aan diegenen die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie,

  • transparantie: over en weer moet inzichtelijk en controleerbaar zijn wie wat doet en welke informatie verzamelt en waarom, en

  • objectiviteit en onafhankelijkheid: de medisch adviseurs van beide partijen dienen de zaak vanuit alle perspectieven te bekijken en niet alleen vanuit het perspectief van hun opdrachtgever.

Teneinde de praktijk zoveel mogelijk houvast te bieden bij de uitvoering, bevatten de verschillende onderdelen in de medische paragraaf een aantal werkdocumenten waarmee de goede praktijken tot uitvoering kunnen worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn een werkdocument waarmee de opdrachtgever zijn medisch adviseur concrete vragen kan stellen en een werkdocument over de omgang met medische informatie. De goede praktijken en de werkdocumenten hebben tot doel de afhandeling van het medisch traject voor het slachtoffer inzichtelijker en gemakkelijker te maken.

Ik acht de totstandkoming van de GBL en (nu) de medische paragraaf van groot belang voor de positie van het slachtoffer in letselschadezaken. Het slachtoffer is gebaat bij een snel, soepel en voor het slachtoffer zo min mogelijk belastend verloop van het medisch beoordelingstraject. Daarnaast dienen slachtoffers van letselschade te kunnen vertrouwen op goede ondersteuning bij de afhandeling van het schadeproces. De medische paragraaf biedt hiervoor concrete handvatten.

Daarnaast is het ook belangrijk, niet alleen voor slachtoffers maar ook voor de samenleving dat langslepende geschillen worden voorkomen. De GBL en de medische paragraaf kunnen ervoor zorgen dat het voortraject soepel(er) verloopt, waardoor de kans groter is dat een geschil zonder tussenkomst van de rechter voor alle partijen tot een bevredigende oplossing wordt gebracht. Ik ben er een groot voorstander van dat burgers en instellingen onderlinge geschillen zelf oplossen in plaats van deze direct aan de rechter voor te leggen. Buitengerechtelijke geschiloplossing is erop gericht burgers een goed alternatief te bieden voor de gang naar de rechter, zeker als deze is gericht op het bereiken van een snelle, betaalbare en voor het slachtoffer bevredigende oplossing van het conflict.

De medische paragraaf bevat gedragsregels en normen die zijn gericht op alle partijen in die branche. Aan de totstandkoming van deze paragraaf hebben vele relevante brancheorganisaties meegewerkt (zelfregulering). Daardoor kan op een breed draagvlak worden gerekend. De medische paragraaf zal daarom een goed houvast bieden in medische beoordelingstrajecten en zo bijdragen aan een verbetering van de positie van slachtoffers in letselschadezaken.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Beginsel 9: de verzekeraar is terughoudend bij het vragen van gegevens over de gezondheid en persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hij is voorzichtig en respectvol bij de interpretatie van die gegevens, en Beginsel 12: Als een medisch traject nodig is, beperken partijen de belasting daarvan voor het slachtoffer. Zij streven naar tempo, objectiviteit en dialoog.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl