Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VI nr. 104

33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2012

Namens het lid van Toorenburg (CDA) verzocht u mij om een brief over het bericht dat deurwaarders tijdens wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal, televisietoestellen in beslag willen nemen (Regeling van werkzaamheden, 13 juni 2012).

Uit de mij ter beschikking staande informatie blijkt dat dit een actie van één gerechtsdeurwaarderskantoor betreft. Dit kantoor heeft een groot aantal debiteuren aangeschreven met de aankondiging dat indien de openstaande vordering niet snel betaald wordt of geen betalingsregeling wordt getroffen tijdens het EK-voetbal beslag zal worden gelegd op de tv. Het voornemen is (zal) door de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) niet ten uitvoer (worden) gebracht.

Beslag op roerende goederen is aan strenge (wettelijke) eisen onderworpen en met de nodige waarborgen omkleed. Zo dient de gerechtsdeurwaarder, althans de opdrachtgever, te beschikken over een executoriale titel of verlof van de president van de rechtbank, dient (executoriaal) beslag te worden aangekondigd, is beslag tussen 20:00 en 07:00 uur niet toegestaan (tenzij verlof is verleend) en dient de gerechtsdeurwaarder zich te laten vergezellen door een hulpofficier van justitie, indien geen toestemming verkregen wordt de woning te betreden. Niet in de laatste plaats is iedere gerechtsdeurwaarder onderworpen aan strenge beroeps- en gedragsregels. In dat verband dient hij zich bijvoorbeeld te onthouden van het aankondigen van maatregelen die hij niet daadwerkelijk kan nemen, ook niet als de opdrachtgever daarom verzoekt.

Direct na verschijning van bovengenoemde berichtgeving heb ik opheldering gevraagd aan en overlegd met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG is van oordeel dat de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) met deze actie in strijd heeft (hebben) gehandeld met de voor alle gerechtsdeurwaarders geldende beroeps- en gedragsregels en keurt deze handelwijze af. De KBvG geeft daarmee een duidelijk signaal af aan de beroepsgroep. De KBvG is met de directie van het betrokken gerechtsdeurwaarderskantoor in gesprek en heeft gevraagd de actie toe te lichten. Vervolgens zal de KBvG besluiten of een klacht bij de tuchtrechter tegen de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) van dit kantoor geïndiceerd is. Met het adequate optreden van de KBvG in deze zaak kan ik mij geheel verenigen.

Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven