33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de notitie Ontwikkeling door duurzaam ondernemen alleen voorziet in een evaluatieprotocol voor bedrijfslevensubsidies vanaf een hoogte van 10 mln. per jaar;

constaterende, dat de meeste bedrijfslevensubsidies die hoogte niet kennen en dat genoemde notitie geen duidelijkheid schept over de evaluatie-eisen waaraan projecten onder de 10 mln. moeten voldoen;

overwegende, dat onderdeel 6 van het protocol proportionaliteit al als criterium genoemd wordt voor de invulling van de monitoring en evaluatie, zodat de kosten daarvoor in verhouding staan tot de financiële omvang van de te evalueren activiteit,

verzoekt de regering de ondergrens van 10 mln. te verwijderen uit het protocol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Hachchi

Naar boven