33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Tweede Kamer de motie Voordewind c.s. (32 500 V, nr. 48) heeft aangenomen waarin de regering wordt gevraagd, in overleg te treden met de in Nederland actieve supermarktketens en in te zetten op een convenant, waarin wordt afgesproken dat in 2015 de aangeboden (huismerk)producten duurzaam zijn geproduceerd, met de criteria voor duurzaam inkopen als minimumnorm;

constaterende, dat de motie verzoekt dat via een jaarlijkse monitor wordt gerapporteerd over de voortgang;

overwegende, dat het Platform Verduurzaming Voedsel in samenwerking met het ministerie van EL&I werkt aan een database voor bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsrechten en duurzaamheid;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met supermarktketens in Nederland en afspraken te maken over actieve deelname aan de database van het Platform Verduurzaming Voedsel en over volledigheid van informatie in deze database,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Naar boven