Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 39

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID FERRIER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat dit kabinet met haar beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking productieve sectoren wil bevorderen;

constaterende, dat deze visie onder andere wordt ondersteund door het SER-advies Ontwikkelen door duurzaam ondernemen, waarin wordt gepleit voor de versterking van de enabling environment in ontwikkelingslanden om tot duurzame inclusieve economische groei te komen;

constaterende, dat de regering deze lijn volgt, maar dat de manier waarop maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen worden betrokken bij de versterking van de enabling environment nog concreter kan worden uitgewerkt;

van mening, dat de inzet van kennis en ervaring van Nederlandse organisaties in het opzetten van kadasters en het formeel vastleggen van eigendommen bijdraagt aan het scheppen van een betere enabling environment, inclusieve lokale economische ontwikkeling en het tegengaan van land- en water grabbing;

verzoekt de regering meer focus te leggen op de verbetering van de enabling environment en in de bilaterale instrumenten van ambassades in partnerlanden kennis en ervaring van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk te benutten en deze organisaties daarbij actief te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier