Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 37

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het SER-advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen stelt dat bedrijven minimaal maatschappelijk verantwoord dienen te ondernemen in ontwikkelingslanden willen ze kunnen bijdragen aan ontwikkeling en duurzame en volwaardige werkgelegenheid aldaar en om die reden adviseert de naleving van de hernieuwde OESO-richtlijnen, inclusief de verplichting tot Due Diligence, als strikte voorwaarde te hanteren bij de ontvangst van ontwikkelingsgelden door bedrijven;

van mening, dat mvo zeker een goede en nuttige bijdrage levert aan ontwikkeling van duurzame en volwaardige werkgelegenheid, maar onvoldoende is om te spreken van echte armoedebestrijding;

van mening, dat er naast de mvo-criteria ook duidelijke criteria voor armoedebestrijding bij het bedrijfsleveninstrumentarium zouden moeten zijn en dat deze criteria zowel vooraf getoetst als achteraf gecontroleerd zouden moeten worden;

verzoekt de regering bij alle subsidies uit ontwikkelingsgelden richting het bedrijfsleven vooraf aan de hernieuwde OESO-richtlijnen te toetsen en deze toetsing tevens te laten plaatsvinden op activiteitsniveau alsmede armoedebestrijdingcriteria te ontwikkelen en op te nemen bij het bedrijfsleveninstrumentarium;

verzoekt de regering tevens ter uitvoering van deze toetsing een deugdelijk toetsingsmechanisme zonder grote administratieve lasten te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

El Fassed

Voordewind

Hachchi