33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

L HERDRUK 1 MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

Voorgesteld op 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegend, dat de structurele kwetsbaarheid van de Nederlandse begroting de financiële markten ruimte biedt om ook in Nederland de politiek keuzes te gaan dicteren,

constaterend, dat de Nederlandse staatsfinanciën kwetsbaar zijn door de doorwerking van de Eurozone schuldenproblematiek;

constaterend, dat op basis van o.a. Macro Economische Verkenningen en de aannames van de Begroting 2012 het niet denkbeeldig is dat in het komende begrotingsjaar tekorten zullen bestaan of ontstaan groter dan 3% EMU saldo;

constaterend, dat verder bezuinigingen die op de huidige voet zouden voortgaan het risico meebrengen op uitval van bestedingen en aantasting van de economische structuur van de Nederlandse economie;

overwegend, dat indien er bij de Voorjaarsnota 2012 en Begroting 2013 extra bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn er dan gekozen dient te worden voor structurele hervormingen;

spreekt als haar mening uit dat de regering hiervoor alsdan samenhangende voorstellen aan het parlement zal doen die zich kenmerken door structurele gezondmaking van de overheidsfinanciën, zowel op korte als op lange termijn, en er op voorhand geen oplossingen taboe of onbespreekbaar zijn;

en gaat over tot de orde van de dag.

Backer

De Boer

Ester

Postema


X Noot
1

In verband met een typefout in de derde alinea.

Naar boven