Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 36

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GERUKT ONDER NR. 33

Voorgesteld 1 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er binnen het Koninkrijk sprake is van incest, kindermisbruik en kindermishandeling;

overwegende, dat het waarborgen van «fundamentele menselijke rechten en vrijheden», waaronder die van kinderen, een Koninkrijksaangelegenheid is en tevens is vastgelegd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind;

overwegende, dat UNICEF momenteel de situatie van kinderrechten in Curaçao, Sint-Maarten, Aruba, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onderzoekt;

verzoekt de regering deze problematiek in overleg met de koninkrijkspartners te bespreken en de resultaten van het UNICEF onderzoek daarbij eventueel te betrekken;

verzoekt de regering tevens zo nodig in gezamenlijkheid te komen tot een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en kinderbescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Van der Staaij